ناله ای !!
میشکند ...
پشت سپاهی !!
گاهی .....

 

می گویند شکستن رفع بلاست ....
ای دل کمی تحمل کن.....
شاید حکمتی باشد..!!!